MENU

PATIENT'S RESPONSIBILITIES
(PANANAGUTAN NG PASYENTE O LEGAL NA NANGANGALAGA)

As a patient or legal guardian, I shall ensure that I know and understand what my responsibilities are and shall exercise these responsibilities reasonably and responsibly:
(Bilang pasyente o legal na tagapangalaga, ako ay may pananagutang isakatuparan ang lahat ng nakasulat sa ibaba nang may lubos na pangunawa at tuparin ang mga ito ng may kaukulang responsibilidad.)
I will :
(Ako ay):
1. Provide accurate and complete information which the health professionals require pertaining to my health.
(Magbibigay ng wasto at kumpletong impormasyon na kinakailangan ng mga mangagagawang pangkalusugan at ng iba pang kinauukulan.)

1. Ensure that I fully understand all procedures and treatments before deciding on it.
(tiyak at lubos na nauunawaan ang lahat ng pamamaraan, pagsusuri at paggamot na ipinaliwanag ng mga kinauukulan bago magpasyang tanggapin ito.)

2. Accept all the consequences that have been properly explained to me.
(kusang tumatanggap ng lahat na maaaring mangyari sa aking kusang pagpapasya pagkatapos na ito ay maipaliwanag ng lubos ng mga kinauukulan.)

3. Follow the prescribed and agreed treatment plan and conscientiously comply with all instructions for my benefit.
(Susunod sa itinakda at pinagkasunduang pagbibigay lunas at sundin ang lahat ng alituntunin para sa aking kapakanan.)

4. Give consideration for the rights of other patients and healthcare providers by following all hospital rules and regulation concerning ethical and respect to other's privacy.
(Magbibigay ng pagpapahalaga sa mga karapatan ng kapwa kong pasyente at kanilang tagapangalaga sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga alituntunin ukol sa karapatan ng bawat pasyente.)

5. Inform the attending physician should I desire to seek second opinion or to consult other physician.
(magpapaalam sa kasalukuyang sumusuring doctor kung nais kong humingi ng pangalawang opinyon mula sa ibang manggagamot bago lubusang magpasya sa aking kalagayan.)

6. Ensure the integrity and authenticity of my medical records. I know and understand that any false information is a criminal act under the revised Penal Code.
(maninigurado na totoo at tama ang nakalagay sa aking talaang medical. Lubos kong nauunawaan na ang pagbibigay ng maling impormasyon ay labag sa batas at may karampatang parusa.)

7. Ensure that my financial obligations to my health care are fulfilled/settled (as provided for by the Contract of Confinement).
(maninigurado na tutuparin ang aking pinansyal na obligasyon sa ospital ayon sa kontratang nilagdaan ko.)

8. Fully understand the coverage (Scope and Limitations) of my PhilHealth/medical benefits, if there is any.
(Nakakaunawa ng lubos ng kabuuang benepisyo ng aking Philhealth at iba pang benepisyong medikal, kung mayroon man.)

9. Respect the right for privacy of healthcare provider.
(gagalang sa karapatang pansarilinan ng mga kinauukulan sa ospital.)

a. Immediately inform the hospital staff if I believe that any of my rights have been violated.
( agarang ipapaalam sa kinauukulan ng ospital kung sakaling may nalabag sa aking karapatan bilang pasyente.)

b. Submit grievances to the proper channel provided for by the hospital management and not to resort to unwarranted publicity.
(magsusumite ng anumang hinaing sa pamunuan ng ospital upang agarang matugunan ito at iiwasang gumawa ng mga hindi akmang hakbang na makasisira sa imahe ng ospital.)

CONNECTING AGENCY

   DOH     Civil Service Commission     Government Service Insurance System        Home Development Mutual Fund     Philippine Health Insurance Corporation     Department of Budget and Management    PhilGEPS      Department of Science and Technology     PCSO    PCSO  PRC    PNP